Obora Sokolnice („Bažantnice“)

Obora Sokolnice je majetkem Mendelovy univerzity v Brně, spravována je polesím Bílovice nad Svitavou Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Slouží především k terénní praktické výuce studentů univerzity. Chována je zde tlupa daňčí zvěře a nově (2012) několik jedinců jelena Dybowského.

Obora Sokolnice se nachází jihovýchodně od moravské metropole Brna, nedaleko města Šlapanice, mezi obcemi Kobylnice a Sokolnice, v údolní nivě Zlatého potoka, který protéká jejím středem. Výměra obory je 53 ha, z toho 46 ha připadá na les. Některé stromy dosahují úctyhodného stáří a jsou chráněny památkově i z hlediska přírodního. Oboře dominuje alej tvořená jírovcem maďalem. Zajímavostí je historická zeď obory, která pamatuje napoleonské války v roce 1805. V těsném sousedství je park se zámkem, ve kterém je v provozu Domov pro seniory.

Obora je zpřístupněna po většinu roku veřejnosti. Z důvodu potřebné informovanosti návštěvníků, např. o vzniku obory, její historii, flóře a fauně, chované zvěři a o usměrnění pohybu lidí, se management ŠLP ML Křtiny MENDELU rozhodl vybudovat naučnou stezku a přiblížit tak všem tuto jedinečnou lokalitu s bohatou druhovou pestrostí jak rostlinných, tak živočišných druhů.

Návštěvní řád obory Sokolnice:

1. Obora je přístupná veřejnosti:

– od 1. září do 31. března v pracovní dny 8.00 – 14.00 hod., SO a NE 8.00 hod – 16.00 hod.
– od 1.dubna do 31.srpnu v pracovní dny 8.00 – 16.00 hod.,SO a NE 8.00 hod – 18.00 hod.

Vlastník obory si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo kdykoliv oboru na nezbytně nutnou dobu pro veřejnost uzavřít.

2. Průchod oborou je povolen pouze po vyznačené cestě:
3. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů osoby pověřené dozorem.
4. Návštěvníci jsou povinni chovat se tiše, aby nedocházelo k plašení zvěře.
5. Vstup se psy do obory je zakázán.
6. Jízda na kole a motorovým vozidlem je v areálu obory zakázána.
7. V oboře je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň, tábořit, znečišťovat oboru odpady a odpadky.
8. Poškozování obory a jejího zařízení se trestá dle příslušných zákonných předpisů.
9. Plody stromů jsou určené pro zvěř, která v oboře žije, nechme jí je.
10. Exkurzím, ohlášeným ŠLP ML Křtiny, bude umožněn přístup do obory v kteroukoliv dobu i s doprovodem personálu polesí Bílovice. Tel: 602434363

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelova univerzita v Brně

​info@slpkrtiny.cz
Křtiny 175 / 679 05 Křtiny​​​
www.slpkrtiny.cz

– aktualizováno 10.12.2022