Snížení místního koeficientu u daně z nemovitostí neschváleno

Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém zasedání dne 24.9.2015 projednalo návrh (viz odkaz níže) na snížení daně z nemovitostí (zjednodušeně řečeno), přičemž tento návrh neschválilo.

Zastupitelé hlasovali takto (neoficiální údaj):

6 pro – 6 proti – 3 se zdrželi

pro: Matulová, Šimlová, Šulc, Ulbrich, Ulbrichová, Zlatkovská
proti: Dolanský, Pecl, Peško, Šmídová, Štefková, Votápek
zdrželi se: Florian, Kryštof, Šmíd

Daň z nemovitých věcí tedy prozatím zůstává v nezměněné výši.

Návrh na zařazení bodu na zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice

V případě, že by zastupitelstvo návrh schválilo, snížila by se daň všem majitelům nemovitostí v katastru obce Kobylnice. Toto platí obecně pro zastavěné pozemky a stavby. Orné půdy, zahrad a sadů by se změna nedotkla.