Cyklozájezd 2016

Uskuteční se v termínu 19. – 21.8.2016

– odjezd 19.8.2016 po naložení kol (sraz v 5:00) od hasičské zbrojnice
– návrat 21.8.2016

Trasa: okolo maďarského jezera Balaton

Ubytování:  2 noci v kempu Balatonfüred web mapa

Přihlášky včetně zálohy 400 Kč se přijímají od 30.3.2016 na OÚ Kobylnice, pro přihlašování platí následující pravidla:

Pravidla pro přihlášky na cyklozájezd pořádaný obcí Kobylnice
1. Zájemci o cyklozájezd se mohou přihlašovat od stanoveného dne každý
úřední den, v úřední hodiny na Obecním úřadě Kobylnice. Pro rok 2016 je
stanoven den začátku přihlašování na 30.3. 2016.
2. Do seznamu účastníků budou na první místa přednostně zapsáni dva hlavní
organizátoři z důvodu nutnosti jejich účasti na cyklozájezdu, přednostní
právo platí i pro jejich partnerky.
3. Ostatní účastníci zájezdu budou zapsáni do seznamu v takovém pořadí,
v jakém se oni nebo jimi pověřená osoba (přihlašovatel) dostavili na obecní
úřad.
4. Přihlašovatel může přihlásit zároveň více osob. Platí však omezení, že spolu s
jedním přihlášeným účastníkem cyklozájezdu s trvalým pobytem v obci
Kobylnice může přihlašovatel přihlásit pouze jednoho dalšího účastníka,
který nemá trvalý pobyt v obci Kobylnice.
5. Přihláška na cyklozájezd je platná, pokud přihlašovatel uvede jméno,
příjmení, datum narození a bydliště každé přihlašované osoby a zároveň složí
částku stanovené zálohy na zájezd za každou přihlašovanou osobu.
Přihlašovatel také uvede e‐mailovou adresu pro korespondenci
organizačních záležitostí.
6. Po naplnění předem určeného počtu účastníků cyklozájezdu budou další
zájemci zapsáni jako náhradníci, přičemž pro ně platí stejné omezení
uvedené v bodě 4.
7. V případě odstoupení přihlášeného účastníka cyklozájezdu, postupují na jeho
místo náhradníci. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu nemoci,
může být jeden rodinný příslušník účastníka cyklozájezdu nahrazen jiným
rodinným příslušníkem. Takovou situaci posoudí organizátoři.
8. Pokud přihlášený účastník odstoupí z cyklozájezdu a bude nahrazen
přihlášeným náhradníkem, bude mu vrácena zaplacená záloha.
9. V případě, že odstoupený účastník cyklozájezdu nebude před odjezdem na
cyklozájezd nahrazen náhradníkem, je povinen uhradit polovinu ceny
zájezdu.
10. Pokud nedojde do jednoho měsíce od začátku přihlašování k naplnění stavu
cyklozájezdu, ruší se omezení uvedené v bodě 4.

Tato pravidla byla schválena Radou obce Kobylnice na 7. schůzi dne 12.2.2015.